معرفی مقاله :

تأثیر آموزش سواد رسانه اي بر پرخاشگري و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازي هاي رایانه اي خشن

نویسنده در چکیده این مقاله چنین بیان می کند:

کودکان و نوجوانان به واسطه رشد شناختی ناقص تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگسالان از خشونت رسانه اي تأثیر می پذیرند. آموزش سواد رسانه اي به عنوان یکی از شیوه هاي مصون سازي افراد در برابر تأثیرات رسانه ها، می تواند تفکر انتقادي را در مخاطبین خود پرورش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه اي در کاهش میزان خشونت کاربران بازي هاي رایانه اي خشن میباشد. در این مطالعه تجربی100 نوجوان کاربر بازيهاي رایانهاي خشن مراجعه کننده به گیم نت هاي شهر قم به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه هاي مربوط به خشونت را تکمیل کردند. مداخله آموزشی سواد رسانه اي با تأکید بر بازي هاي رایانه اي خشن در سه جلسه به صورت سخنرانی و بحث گروهی براي گروه آزمون اجرا شد. نتیجه حاصله این که آموزش سواد رسانه اي میتواند میزان پرخاشگري کاربران نوجوان بازي هاي رایانه اي خشن را کاهش دهد.

برای مشاهده مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://cjt.ir/1397/02/26/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C

 

رسانه

موضوعات: مقالات سواد رسانه ای  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...